Kezdőlap

Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona

 működési köre és szolgáltatásai

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona: (50 férőhely): ország egész területe

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona: (83 férőhely): ország egész területe

Támogatott lakhatás:(56 férőhely): Baranya megye egész területe

Fogyatékos személyek nappali ellátása: (30 férőhely): kistérség (Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás települései)

Támogató szolgáltatás: kistérség (Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás települései)

Ápoló-gondozó otthoni ellátás tartalma, célja

Mohács-Kölked Református Társegyházközség ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményt működtet azon értelmileg és halmozottan akadályozott személyeknek, illetve pszichiátriai betegeknek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. A teljes körű ellátás keretében legalább napi háromszori étkeztetést, szükség szerint ruházatot, textíliát, lakhatást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást biztosít.

A gondozási tevékenység keretében fizikai, mentális segítséget nyújtunk, melynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő személyre szóló ellátás keretében a hiányzó, vagy csak korlátozott mértékben meglévő testi és szellemi funkcióinak helyreállítására törekszünk.

Ápolási tevékenységünk az otthon keretei között biztosítható egészségi állapot-helyreállítást célozza az intézmény szakmai protokolljai alapján.

A bentlakásos intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítjuk:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktus helyzetek kialakulásnak megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • a gondozási, fejlesztési tervek megvalósítását
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit

Az ellátásunkat igénybevevők testi-lelki aktivitása fenntartása érdekében aktivitást segítő fizikai, szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenységeket szervezünk.

Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az igénybevevők mentálhigiénés ellátásának biztosítása az otthon valamennyi dolgozójának feladata.

A foglalkoztatás

Az intézményen belüli foglalkoztatás célja a szolgáltatást igénybe vevő értelmileg akadályoztatott személyek, illetve pszichiátriai betegek aktivitásának megőrzése vagy fejlesztése, szomatikus -pszichés állapotuk szinten tartása vagy javítása.

Foglalkoztatási formák

Egyéni foglalkozás: Pedagógiai, gyógypedagógiai jellegű, kötetlen foglalkozás, segítő kapcsolat (lehet bármilyen témájú beszélgetés, adott esetben téma-centrikus beszélgetés, ez lehet problémamegoldás, segítségnyújtás, személyi higiéné, az esztétikus megjelenés fontosságának megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének módja, a pénzkezelés alapjainak megtanítása, stb).

Segítő beszélgetés: elfogadó, megértő, empatikus, támogató beállítással lehetőséget nyújt a gondozott problémáinak megbeszélésére, érzelmi feszültségei csökkentésére

Egyéni fejlesztő program célja az akadályoztatott személy, illetve pszichiátriai beteg egyéni igény és ütem szerinti segítése, a fejlesztési/gondozási cél elérése érdekében.

Egészséges életmódra nevelés: Ennek keretében a rendszeres séta, kirándulás, tömegsport, játékos gyakorlatok, táplálkozás, higiéné, életmód, versenyek, szabad levegőn való tartózkodás megszervezése.

Foglalkozások, szakkörök: a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett programok, melyek aktvitást, tevékeny közreműködést igényelnek. Ismeretszerzés, ismeretbővítés, képességek fejlesztése és megőrzése a célja ezen foglalkozásoknak.

Kreatív foglalkozás: Játékos, művészeti jellegű, alkotó, csoportos foglalkozás. A foglalkoztatás célja a figyelem lekötése, orientálása, az önkifejezés elősegítése, az alkotó kedv felélesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, készségfejlesztés, csoportdinamikai hatások felhasználása a személyiség fejlesztésében.

Művészeti foglalkozás: Alkotó jellegű foglalkoztatása, mely által sikerélmények szerezhetők, lehetőség nyílik az önkifejezés lehetőségére, a szabadidő hasznos és értékes eltöltésére, készségfejlesztésre, illetve a csoportdinamikai hatások konstruktív felhasználására a személyiségfejlesztés nyomon követése érdekében.

Mozgásos foglalkozások és sportprogramok: Csoportos és egyéni foglalkozás. A foglalkozás célja a fizikai terhelhetőség fokozása, jó kondíció elérése és biztosítása, feszültségek oldása, csoportdinamikai hatások felhasználása, kapcsolatteremtő készség fejlesztése.

Támogatott lakhatás

Fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének elősegítését, fenntartását szolgálja.

A támogatott lakhatás szolgáltatás célja:

 • az egyén szükségleteire alapozva, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével – az elérhető, legmagasabb szintű – önálló életvitel kialakításának és fenntartásának segítése a szociális ellátórendszeren belül
 • személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtás
 • döntési szabadság biztosítása az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában
 • az egyén meglévő képességeire építve – a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztásával – lehetőség biztosítása az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására
 • csoportos és a képviseleti megoldások mellőzése.

A támogatott lakhatás szakmai feladatai

A MKRT Pándy Kálmán Otthona támogatott lakhatása a szolgáltatás során biztosítja:

 • a lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének szétválasztását
 • a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,
 • a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában,
 • a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,
 • az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést.

A napi életritmus kialakítását az alábbiak figyelembe vételével segíti:

a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,

a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,

a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.

A támogatott lakhatás szolgáltatásai

Pándy Kálmán Otthona – hálózati formában – több helyszínen biztosít támogatott lakhatási szolgáltatást.

A támogatott lakhatás szolgáltatást igénybe vevő részére – a lakások megtekintését és a továbbá ott lakók megismerését követően – biztosított a választás lehetősége.

Az otthon működésében lévő támogatott lakhatás – amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően – az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • lakhatási szolgáltatás
 • mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett – esetvitel
 • közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás

az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján – támogatott lakhatás részeként, illetve a saját fenntartásában lévő szolgáltatásaival – erre vonatkozó igény esetén: az étkezés megszervezésében nyújtott segítség, felügyelet, gondozás, tanácsadás, készségfejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás.

A támogatott lakhatás nyitottan szerveződik, a rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók részvétele biztosított.

A támogatott lakhatásban folyamatosan biztosított az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátása. Ennek keretében a szociális segítő folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

A támogatott lakhatásban biztosított a szükséges egészségügyi ellátás szervezése. A segítő támogatást biztosító munkatárs aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, szakorvosával, valamint a hozzátartozókkal.

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében a  szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, illetve kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, valamint a szolgáltatást igénybe vevő személy gyógyszer, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról – a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján – gondoskodik a szolgáltató.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ezen szolgáltatás segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek intézményen belüli (fejlesztő) foglalkoztatása hozzájárul az érintettek munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzéséhez, illetve esetenként az önálló munkavégző képesség kialakításához, helyreállításához, fejlesztéséhez.

A nappali ellátás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyek a korábbinál teljesebb életet élhessenek, helyzetük, életfeltételeik javuljanak, terheik csökkenjenek, növekedjen önállóságuk, önellátó képességük, önrendelkezésük, egészségi, szellemi és mentális állapotuk függvényében munkavállalóként jelenhessenek meg a munkaerő-piacon.

A másodlagos célcsoport – a családtagok, szülők – tehermentesítésével lehetőség nyílik arra, hogy esetlegesen ők is munkát vállalhassanak, és javuljon a fogyatékos személyek, valamint családjuk életminősége.

Támogató szolgáltatás

Szolgáltatás célja

 • A lehető legnagyobb önállóság biztosítása mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás annak érdekében, hogy az akadályoztatott személy képes legyen aktívabb életvitelt folytatni, társadalmi szerepeket betölteni, emberi és állampolgári jogait érvényesíteni, és kötelezettségeit teljesíteni
 • Az önálló életvitel megkönnyítése érdekében a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése
 • Kiemelt feladat a normalizáció, integráció alapelveinek megfelelő segítségnyújtás biztosítása annak érdekében, hogy az akadályoztatott személy a meglévő képességeinek rendszeres alkalmazása által teljesebb testi-lelki életet élhessen, és a kiszolgáltatottságtól eljusson az esetében elérhető legteljesebb autonómiáig.
 • A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő emberek és családtagjaik számára – saját lakókörnyezetükben – személyre szabott, komplex segítő feladatokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

Személyi segítő szolgálat működtetése, amely – a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget nyújt:

 • a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez
 • a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez
 • az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

Fejlesztő foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás célja:

 • az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre az egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, 
 • a szolgáltatásait igénybe vevő személy aktivitásának, munkakészségének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, valamint az önálló munkavégző képességének kialakítása, helyreállítása, fejlesztése
 • az egyéni képességek, készségek fejlesztése, megőrzése, az ismeretek bővítése, a feladattudat javítása, az igényesség kialakulása, a teljesítőképesség növelése
 • az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása új – munkafolyamatba épített – ismeretek elsajátításának támogatásával
 • a normalizációs alapelveknek megfelelő, általánosan megszokott, napi, heti, éves idő-struktúra lehetőségének biztosítása
 • a társadalom más tagjaival azonos életminták és hétköznapi életfeltételek elérhetőbbé tétele
 • a foglalkoztatásban részt vevő személyek önértékelésének, önbecsülésének növelése, életminőségük pozitív irányú elmozdulásának, társadalmi integrációjuknak segítése.

A fejlesztő foglalkoztatás foglalkoztatási formái:

 • Munka Törvénykönyve szerinti (határozott idejű) munkaviszony (melynek célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az egyén felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre)

Munkaidő: a napi 8 órát/heti 40 órát nem haladhatja meg.

Díjazás: Munka Törvénykönyve szerint

 • 1993. évi III. tv. szerinti fejlesztési szerződés szerinti foglalkoztatás (melynek célja azegyén testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá felkészítése önálló munkavégzésre). A fejlesztési jogviszonymunkapszichológus javaslata alapján, egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az egyén kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet,

Munkaidő: a napi 6 órát/ heti 30 órát nem haladhatja meg.

Díjazás: nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál.

Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki intézményi jogviszonya alapján

 • közösségi alapellátást,
 • támogató szolgáltatást,
 • nappali ellátást,
 • ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást,
 • rehabilitációs intézményi ellátást,
 • lakóotthoni ellátást, vagy
 • támogatott lakhatást vesz igénybe.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni.

A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani – az ellátott speciális szükségleteinek megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki feltételeit.

Fejlesztő foglalkoztatás ellátási területe: Baranya megye

A fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatása

 • Háztartási kerámiatermék készítése  
 • Ajándéktárgy készítés
 • Szőnyeggyártás
 • Egyéb épület takarítás  
 • Mosodai gyűjtőszolgálat  
 • Zöldterület kezelés 

Elérhetőség

Az Intézmény azonosító adatai

 

Intézmény neve:  Mohács-Kölked Református Társegyházközség  Pándy Kálmán Otthona

Székhelye:                                           7700 Mohács, Újváros 10.

Intézményvezető:                                 Guszmann Józsefné Boros Erika

 

Fenntartó megnevezése:                       Mohács-Kölked Református Társegyházközség

Fenntartó székhelye:                            7700 Mohács, Kálvin u. 4.

Fenntartó képviselőjének neve:             Wébel Zsolt

           

Az intézmény felügyeleti szerve: Mohács – Kölked Református Társegyházközség Presbitériuma.

 

 

Rólunk

Az intézmény története

A Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona egy – lakások céljára – készült négyszintes lakótelepi épületben kapott helyet.

Az 1948-49-es években készült el a „Tanulóvárosban” (a mai Újvárosban) tíz darab, háromszintes épület, melyből 1953-ban a Közületeket Elhelyező Bizottság határozata alapján nyolc épületet (68 lakást) az Egészségügyi Minisztérium részére utaltak szociális otthoni férőhelyek létesítésére, 800 fő rászorulónak biztosítva ezzel elhelyezést.

 1. január 1-én nyitotta meg kapuit ezen épületekben Baranya megye Szociális Otthona.

1955-ben az otthon engedélyezett férőhelyeinek száma 632 volt, amelyből 360 betegágyként, 140 általános és 132 pedig „gazdálkodó” ágyként működött.

1956-ben megkezdődött az intézeti férőhelyek számának csökkentése.

1957-ben Baranya megyei Szociális Betegotthonként jegyezték be az intézetet.

 1. január 1-től az addigi megyei fenntartású otthon a Mohács Városi Tanács Szociális Betegotthona lett.

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyeket 1989-ig kórházi körülményekre emlékeztető nagy létszámú szobákban helyezték el. 1990-ben bútorvásárlással megkezdődött a lakószobák komfortosítása, tudván, hogy a lakók életét, magatartását jelentősen befolyásolja közvetlen környezetük fizikai, tárgyi világa is.

1995-ben a Népjóléti Minisztérium támogatásával megvalósított 20 férőhelyes bővítéssel egy időben került sor az intézmény belső felújítására és vált egyúttal lehetővé, hogy a pszichiátriai betegek és az értelmi fogyatékos lakók külön-külön gondozási egységekben kerüljenek elhelyezésre.

Jelenleg valamennyi gondozási egység rendelkezik ebédlővel, társalgóval; foglalkoztató-helyiségekkel, tréningkonyhákkal.  A főépületben tornatermet, zeneterápiás termet, kreatív műhelyt, fényterápiás szobát alakítottunk ki és rendeztünk be.

A desintitucionalizáció első lépéseként – minisztériumi támogatással – 1998-ban épült két lakóotthonunk értelmileg akadályozott fiatalok, majd két évvel később pedig pszichiátriai betegek részére. 2002-es évben a két akadálymentesített lakóotthon került átadásra.

Az intézmény 2005. január 1-től folyamatosan működteti a támogató szolgáltatását, melynek keretében személyi segítést, kísérést, illetve – elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas gépjárművével, kísérettel vagy a nélkül – személyszállítást is végez.

2007 szeptembere óta az otthonhoz integráltan – szociális alapszolgáltatásként – 30 férőhelyes nappali intézmény működik a kistérségi társulás településein akadályoztatottsággal élő személyek számára.

 1. augusztus 1-től Mohács Város Képviselő Testülete az intézményt a Mohács-Kölked Református Társegyházközség fenntartásába adta. Az intézmény megnevezése: Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona.
 2. év utolsó napján megszűnt a lakóotthoni ellátásunk. 2014. január 1-től az átminősített lakóotthonainkban és a Brandt Ede utcában vásárolt lakás 4 férőhelyét is beleértve – 56 fő részére biztosítunk támogatott lakhatást.

Blog

Elérhetőség

Az Intézmény azonosító adatai

 

Intézmény neve:  Mohács-Kölked Református Társegyházközség  Pándy Kálmán Otthona

Székhelye:                                           7700 Mohács, Újváros 10.

Intézményvezető:                                 Guszmann Józsefné Boros Erika

 

Fenntartó megnevezése:                       Mohács-Kölked Református Társegyházközség

Fenntartó székhelye:                            7700 Mohács, Kálvin u. 4.

Fenntartó képviselőjének neve:             Wébel Zsolt

           

Az intézmény felügyeleti szerve: Mohács – Kölked Református Társegyházközség Presbitériuma.